NOVINKY KONCERTY BIO MERCH
NOVINKY KONCERTY BIO MERCH

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

a) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
b) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele
c) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá automatizovaného rozhodování, zejména profilování uživatelů do skupin nejen ke zpřístupňování informací na míru uživatele. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat:

1. přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
2. výmaz a/nebo přenositelnost,
3. právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele info@daviddeyl.com se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je DADE Music, Zalužanská 368, Chlumec 403 39, IČ: 03589331, DIČ: CZ 8312262893.

Webové stránky dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty.

- plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
- plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány námi a provozovatel tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem sdílení novinek o provozovateli, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy zájemce může obdržet různé informace o provozovateli a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@daviddeyl.com.